FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Predávajúcemu Ladislav Kahler – Trans, Prowazekova 3, 945 01 Komárno

IČO: 11710969   IČ DPH: SK1020363916

Vložka číslo 594/N , Okresný súd Nitra

prevádzka: Palatínova 36 , 945 01 Komárno

tel.: +421 905 366 778, e‐mail: vinoteka@palatinus.sk

týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy

o poskytnutí tejto služby * číslom objednávky: ………………………………………………………………………………………………….

Dátum objednania/dátum prijatia* ………………………………………………………………………………………………….

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*     ………………………………………………………………………………………………….

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ………………………………………………………………………………………………….

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* † ………………………………………………………………………………………………….

Dátum ………………………………………………………………………………………………….

         

Nehodiace sa prečiarknite.    / †  Iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe.