1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

a)     uzavretia zmluvy, v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmot‐ nom nosiči;

b)     keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je pre‐ daj tovaru;

c)     keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;

d)     keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov;

e)     keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e‐ mailom) na adrese Palatínová 36, 945 01 Komárno; e‐mail: vinoteka@palatinus.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovz‐ dali alebo zaslali. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.vinoteka.palatinus.sk. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e‐mailom).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie

lehota na odstúpenie od zmluvy.

nutím 14‐dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na ziste‐ nie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, máte povinnosť uhradiť nám cenu za sku‐ točne poskytnuté plnenia do dňa, kedy ste nám oznámili Vaše roz‐ hodnutie odstúpiť od tejto zmluvy.

Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby vylúčené položky podľa tohto zoznamu:

–    poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s Vaším vý‐ slovným súhlasom a vyhlásením, že ste boli riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu strácate právo na odstú‐ penie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a súčasne Vám bolo doručené potvrdenie oposkytnutí tohto súhlasu, aak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

–    predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ov‐ plyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstú‐ penie od zmluvy;

–    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spot‐ rebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

–    predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (najmä potraviny s krátkou zárukou, mlieko, syry, salámy a pod.);

–    predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhod‐ né vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dô‐ vodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. čaj, káva, cukor, múka, nápoje, čokoláda …);

–    predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

–    predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutoč‐ niť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť (najmä ikonické vína,

„tvrdý“ alkohol na objednávku a pod.);

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhra‐ dili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákla‐ dov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uply‐

–    vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho (napr. oprava kávovaru a p.);

–    predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo‐ obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru v och‐ rannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;

–    predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a kníh nedodávaných v ochrannom obale;

–    poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote (ochutnávky, prenájom zariadení a pod.);

–    poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od

zmluvy.